dwjshift's Blog

bzoj2707 [SDOI2012]走迷宫

| Comments

原文发表时间:2014-06-09
前段时间转语言之后一直在刷水……今天终于做到一道值得写题解的了
这题看完应该能想到高斯消元吧……先不考虑数据范围,记以第个点为起点的边数是,到第个点的期望步数是,则。这个用高斯消元求就可以了。注意要从终点推到起点,不能反过来,否则会挂(大概是因为起点可以多次到达而终点不行?),所以
但是,直接高斯消元是的,显然不可能过- -注意到题目说强连通分量大小不超过100,这不是明摆着告诉你要缩点嘛!所以就先tarjan缩点,对于强连通分量内的用高斯消元求,其他的直接推一推就好了。然后INF的情况也比较坑,只要存在一个点使得可以到达这个点,但这个点不能到,那就是INF的。复杂度的话最大不超过1亿。

code

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstring>
using namespace std;
  
const int maxn=10001,maxm=1000001;
const double eps=1e-9;
int n,m,s,t,i,x,y,stack[maxn+1],top,flag[maxn],low[maxn],rea[maxn],lab[maxn],bel[maxn],cnt[maxn],tim,tot,size[maxn],scc[maxn][101];
struct data
{
  int v;
  data *next;
} *first[maxn],pool[maxm],*tp=pool;
double mat[101][102],ans[maxn];
bool nosol;
  
void tarjan(int x)
{
  flag[x]=1;
  rea[x]=low[x]=tim++;
  stack[++top]=x;
  for (data *i=first[x]; i; i=i->next)
  {
    if (!flag[i->v])
      tarjan(i->v);
    if (flag[i->v]<2)
      low[x]=min(low[x],low[i->v]);
  }
  if (rea[x]==low[x])
  {
    ++tot;
    while (stack[top+1]!=x)
    {
      scc[tot][++scc[tot][0]]=stack[top];
      bel[stack[top]]=tot;
      lab[stack[top]]=++size[tot];
      flag[stack[top--]]=2;
    }
  }
}
  
void elimination(int n)
{
  for (int i=1; i<=n; ++i)
  {
    int k=i;
    for (int j=i+1; j<=n; ++j)
      if (fabs(mat[j][i])>fabs(mat[k][i]))
        k=j;
    for (int j=1; j<=n+1; ++j)
      swap(mat[i][j],mat[k][j]);
    if (fabs(mat[i][i])<=eps)
      continue;
    for (int j=n+1; j>=i; --j)
      mat[i][j]/=mat[i][i];
    for (int j=1; j<=n; ++j)
      if (i!=j)
        for (int k=n+1; k>=i; --k)
          mat[j][k]-=mat[i][k]*mat[j][i];
  }
}
  
void dfs(int x)
{
  if (flag[x])
    return;
  if (bel[t]==x)
    flag[x]=2;
  else
    flag[x]=1;
  for (int i=1; i<=scc[x][0]; ++i)
    for (data *j=first[scc[x][i]]; j; j=j->next)
    {
      dfs(bel[j->v]);
      if (flag[bel[j->v]]==2)
        flag[x]=2;
    }
  if (flag[x]!=2)
  {
    nosol=true;
    return;
  }
  memset(mat,0,sizeof(mat));
  for (int i=1; i<=scc[x][0]; ++i)
  {
    mat[lab[scc[x][i]]][lab[scc[x][i]]]=1;
    if (scc[x][i]!=t)
      for (data *j=first[scc[x][i]]; j; j=j->next)
        if (bel[j->v]==x)
        {
          mat[lab[scc[x][i]]][lab[j->v]]+=static_cast<double>(-1)/cnt[scc[x][i]];
          mat[lab[scc[x][i]]][size[x]+1]+=static_cast<double>(1)/cnt[scc[x][i]];
        }
        else
          mat[lab[scc[x][i]]][size[x]+1]+=(ans[j->v]+1)/cnt[scc[x][i]];
  }
  elimination(size[x]);
  for (int i=1; i<=scc[x][0]; ++i)
    ans[scc[x][i]]=mat[lab[scc[x][i]]][size[x]+1];
}
  
int main()
{
  scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&s,&t);
  for (i=1; i<=m; ++i)
  {
    scanf("%d%d",&x,&y);
    tp->v=y;
    tp->next=first[x];
    first[x]=tp++;
    ++cnt[x];
  }
  tarjan(s);
  memset(flag,0,sizeof(flag));
  dfs(bel[s]);
  if (nosol)
  {
    printf("INF\n");
    return 0;
  }
  printf("%.3f\n",ans[s]);
  return 0;
}

Comments

comments powered by Disqus